Opći uvjeti za najam motocikala

1. Rezervacija i povlačenje
Rezervacije su obvezujuće samo nakon pisane potvrde najmodavca i čim najmoprimac uplati dogovoreni polog na cijenu najma ili punu cijenu najma.

Ukoliko najmoprimac odustane od ugovora prije ugovorenog početka najma, dužan je platiti sljedeće dijelove ugovorene cijene najma prema ugovoru o najmu.

Po ostavci

 • do 51 dan prije početka najma 30%,
 • do 21 dana prije početka najma 70%,
 • manje od 14 dana prije početka najma 80%,
 • manje od 7 dana prije početka najma 90% i
 • 100% ugovorene cijene najma na dan početka najma.

Naknada se određuje nižom ili izostavlja ako najmoprimac dokaže manju štetu ili nepostojanje štete. Naknada će se odrediti veća ako najmodavac dokaže veću štetu.

Nadogradnja najma motocikla:
Ako, bez krivnje ili radnje najmodavca, najmoprimac želi prijeći na veći motocikl na dan preuzimanja iznajmljenog motocikla ili tijekom cijelog razdoblja najma, a time i na višu dnevnu cijenu najma, ovaj smatrat će se raskidom stvarnog ugovora o najmu i zahtijevat će novi ugovor o najmu pod istim brojem rezervacije. U tom slučaju, puna cijena najma za stvarni ugovor o najmu mora biti plaćena u cijelosti plus razlika do cijene dnevnog najma za motocikl u višoj klasi.

Niža klasa najma motocikla:
Ako, bez krivnje ili radnje najmodavca, najmoprimac želi prijeći na manji ili jeftiniji motocikl na dan preuzimanja motocikla u najmu ili tijekom cijelog razdoblja najma, to će se smatrati raskidom stvarni ugovor o najmu i zahtijevat će novi ugovor o najmu pod istim brojem rezervacije. U tom slučaju, puna cijena najma za stvarni ugovor o najmu mora biti plaćena u cijelosti. Drugim riječima, novi ugovor o najmu za manji i jeftiniji motocikl za najam će se naplaćivati prema uvjetima stvarnog ugovora o najmu. Najmoprimac stoga nema pravo na povrat razlike.

Najmoprimac ima pravo imenovati zamjenskog najmoprimca. Ako se time ispunjava ugovor o najmu, odriče se razmjernog plaćanja.

Općenito, najmodavac ne pristaje na automatsko pretvaranje u najam na neodređeno vrijeme ako se objekt najma koristi neprekidno. Neovisno o tome, za korištenje izvan ugovorenog razdoblja najma mora se platiti naknada za korištenje koja se temelji na dotičnoj dnevnoj najmu predmeta najma.

Ako se vozilo vrati ranije prije dogovorenog datuma povratka, mora se platiti puna cijena najma ako najmodavac ne može iznajmiti vozilo nekom drugom.

Ugovaranjem osiguranja od otkaza putovanja najmoprimac se može zaštititi od navedenih troškova prema općim uvjetima ovog osiguranja. Međutim, takav ugovor o osiguranju nije dio ugovora i služi samo kao indikacija.

2. Cijene najma
Primjenjuju se cijene trenutno važećih uvjeta najma. Uvjeti najma mogu se vidjeti na MotoGS Rental početnoj stranici.

3. Postupak plaćanja
Polog od minimalno 30% cijene najma mora biti položen prilikom sklapanja ugovora (online ili u poslovnom prostoru). U slučaju nepoštivanja, iznajmljivač više nije vezan za eventualno obećanu rezervaciju. Preostali iznos zakupnine potrebno je platiti najkasnije na dan preuzimanja.

Polog od 2.000 EUR mora biti položen najkasnije prilikom preuzimanja vozila na početku najma. Iznos depozita bit će rezerviran na kreditnoj kartici najmoprimca.

4. Preuzimanje i povrat
Motocikl se preuzima u poslovnim prostorijama iznajmljivača na dogovoreni datum (dan i sat). Osim ako nije drugačije dogovoreno, motocikl je dostupan za preuzimanje radnim danom između 08:00 i 18:00 sati i mora se vratiti najkasnije do vremena preuzimanja zadnjeg dana najma.

U načelu, zadržavamo pravo da umjesto rezerviranog modela ponudimo model u istom ili višem cjenovnom rangu koji je usporediv po svojim bitnim karakteristikama.

Ukoliko se vozilo ne preuzme u ugovoreno vrijeme, uz vrijeme čekanja od 2 sata, vrijeme najma se skraćuje. Razdoblje najma tada počinje u trenutku preuzimanja ili primopredaje i završava na dogovoreni kraj razdoblja najma (dan i vrijeme).

Prilikom primopredaje iznajmljenih predmeta izrađuje se zapisnik o stanju u kojem se navode sva postojeća oštećenja. Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti najmodavca o svakom novom oštećenju stvari u najmu tijekom trajanja najma.

Ako najmodavac pretrpi štetu zbog zakašnjelog vraćanja vozila (npr. zbog zahtjeva za naknadu štete od strane sljedećeg najmoprimca i sl.), najmodavac zadržava pravo te zahtjeve za naknadu štete ostvariti od najmoprimca.

Ako se motocikl vrati u neoštećenom stanju, osim oštećenja navedenih u izvješću o stanju, polog će biti vraćen u cijelosti. Vozilo se predaje u ispravnom stanju i sa punim rezervoarom goriva. Mora se vratiti s punim spremnikom i grubo očišćen. Osim ako nisu sklopljeni drugi ugovorni sporazumi.

Ako se vozilo vraća u izrazito prljavom stanju, najmoprimac mora platiti naknadu za čišćenje od 50 EUR uključujući zakonski PDV. Obje strane zadržavaju pravo dokazati veće ili manje troškove.

Mjesto povrata odgovara mjestu isporuke. Osim ako nije drugačije ugovoreno. Ukoliko najmoprimac ne vrati motocikl na dogovoreno mjesto, iznajmljivač će mu naplatiti 1 EUR po kilometru udaljenosti između dogovorenog mjesta povratka i stvarnog mjesta povratka. Osim toga, Najmodavac će Najmoprimcu naplatiti naknadu za troškove od 20 EUR po satu s PDV-om za povrat motocikla na dogovoreno mjesto.

U slučaju kašnjenja ugovorom dogovorenog povrata više od jednog sata, najmodavac će naplatiti najmoprimcu 20 EUR po satu uključujući zakonski PDV kao dodatni rad i neupotrebljivost.
Ako se motocikl ne vrati s punim spremnikom goriva kako je ugovoreno, tvrtka za iznajmljivanje će organizirati punjenje rezervoara gorivom o trošku najmoprimca. Za to stanodavac naplaćuje najmoprimcu paušalni trošak od 2 EUR po litri plus naknada troškova od 30 EUR, uključujući zakonski PDV.

Ako se motocikl vrati s dodatnim kilometrima suprotno ugovorenim kilometrima, iznajmljivač će od najmoprimca naplatiti 0,37 EUR po kilometru uključujući zakonski PDV.

Na upit moguća dostava i/ili preuzimanje motocikla u radijusu od 150 km. Po želji, ova opcija mora biti prikazana najkasnije prilikom rezervacije ili rezervacije. Iznajmljivač nam treba dati poruku u vezi s tim u polju "Vaša poruka za nas". Naplaćujemo 25 EUR uključujući zakonski PDV -a za svaki započeti sat kao radno opterećenje za ovu uslugu. Ova sveobuhvatna cijena uključuje sve troškove, kao npr B. Vrijeme i rad za 2 osobe, uključeno gorivo i drugo potrebno vozilo.

5. Depozit
Polog od 2.000 EUR mora biti položen na početku razdoblja najma kao jamstvo za povrat motocikla u neoštećenom, očišćenom stanju i s punim gorivom u skladu s ugovorom. Polog mora biti bez naknade (EC kartica, Visa, MasterCard ili u gotovini) najkasnije pri predaji vozila najmodavcu.

Najmoprimac mora osigurati da ima dovoljno kredita na svojoj kartici (EC, Visa, MasterCard) u trenutku rezervacije i preuzimanja.

Ako se vozilo vrati u neoštećenom stanju, osim oštećenja navedenih u izvješću o stanju, polog će biti vraćen ili oslobođen u cijelosti.

6. Ovlašteni vodiči
Starost najmoprimca ili vozača mora biti najmanje 23 godine, a vozač mora imati vozačku dozvolu najmanje tri godine. Vozačka dozvola mora imati klasu 1 ili A i mora odgovarati zakonskim propisima koji vrijede za upravljanje unajmljenim motociklom.

Vozilom smiju upravljati samo najmoprimac i vozači navedeni u ugovoru o najmu. Najmoprimac je pravno izjednačen s vlasnikom vozila za vrijeme trajanja najma.

7. Dužnost brige
Najmoprimac je dužan pažljivo postupati s iznajmljenim predmetom i strogo se pridržavati uputa za uporabu motocikla.
Također je dužan pravilno osigurati motocikl od krađe.

8. Putovanja u inozemstvo
Putovanje u inozemstvo moguće je unutar Europe. Putovanja u sljedeće zemlje zapadne i istočne Europe moraju se prijaviti najmodavcu prilikom najma i prije preuzimanja i zahtijevaju prethodnu pismenu suglasnost najmodavca: Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Estonija, Francuska, Grčka, Italija sa Sicilijom, Kosovo, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka, Turska, Mađarska, Ukrajina i Bjelorusija.

Nakon suglasnosti iznajmljivača, putovanja u inozemstvo (izvan Hrvatske ili Njemačke) naplaćuju se 7 EUR po danu s PDV-om.
Strogo su zabranjena putovanja u izvaneuropske zemlje, ratna, krizna i katastrofalna područja.

Najmoprimac je dužan pridržavati se važećih prometnih propisa u dotičnim zemljama. Konkretno, prije polaska na put ima z. B. informirati o cestarinama i uvjetima ulaska s unajmljenim motociklom i osigurati njihovu naplatu.

9. Održavanje i popravak
Najmoprimac snosi troškove tekućeg održavanja unajmljenog vozila, npr. pogonski materijal; najmodavac snosi troškove propisanih usluga održavanja i potrebnih dotrajalih popravaka.

Popravke koji su nužni za osiguranje operativne ili cestovne sigurnosti vozila može naručiti najmoprimac do cijene od 150 EUR bez odlaganja, veći popravci samo uz suglasnost najmodavca.

Najmodavac snosi troškove popravka uz predočenje odgovarajućih računa, pod uvjetom da najmoprimac nije odgovoran za štetu (vidi odjeljak 10).

U slučaju kvara na motociklu potrebno je nazvati servisni broj proizvođača i pridržavati se uputa servisa.
Ukoliko se najmoprimac ne pridržava ovih uputa, sam će snositi nastale troškove.

10. Odgovornost najmoprimca
Najmoprimac je odgovoran za pravovremeni povrat vozila u ugovorenom stanju. U slučaju slučajnog oštećenja i krađe najmoprimac odgovara samo za ugovorenu franšizu.
To iznosi 2.000 eura po odštetnom zahtjevu.. Najmoprimac može umanjiti franšizu sklapanjem osiguranja.

Za putovanja u sljedeće zemlje, unatoč pismenoj suglasnosti najmodavca, franšiza se povećava na 3000 EUR: Albanija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Estonija, Francuska, Grčka, Italija sa Sicilijom, Kosovo, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Portugal, Rumunjska, Rusija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka , Turska, Mađarska i Ukrajina.

Ako je najmoprimac pobjegao s mjesta nezgode ili prekršio svoje obveze prema točki 7. ovih uvjeta, tada i on odgovara u cijelosti, osim ako povreda nije utjecala na namirenje odštetnog zahtjeva.

Najmoprimac također snosi punu odgovornost za svu štetu nastalu korištenjem motocikla od strane neovlaštenog vozača ili u nedozvoljene svrhe ili nepravilnim rukovanjem motociklom.

Zahtjevi vezani uz odgovornost izvan Njemačke naplaćuju se kao potpuno sveobuhvatni zahtjevi osim ako namirenje potraživanja nije obvezujuće osigurano.

Najmoprimcu je zabranjeno vozilo koristiti za sudjelovanje na moto sportskim priredbama i testovima vozila, za prijevoz eksplozivnih, lako zapaljivih, otrovnih, radioaktivnih i drugih opasnih tvari, za činjenje carinskih i drugih kaznenih djela, čak i ako je to samo prema kazne po zakonu mjesta zločina, za podnajam ili posuđivanje ili u druge komercijalne svrhe - osim onih koje su izričito dogovorene.

Paušalne naknade za obradu kazni ili cestarina. Najmoprimac će izričito dopušteno dokazati da šteta uopće nije nastala ili da je znatno niža od paušala. Treba napomenuti da se takve naknade za
obradu plaćaju uz kaznu ili cestarinu, a najmoprimac je u potpunosti odgovoran za plaćanje svake takve kazne ili cestarine. Naknada za obradu dopunskog posla, primjerice za korespondenciju, iznosi 30 EUR.

Izvršenje ugovora o najmu motocikla zahtijeva da MotoGS WorldTours/MotoGS Rental bude u mogućnosti naplatiti sve zakonski i/ili ugovorno dugovane troškove u vezi s najmom putem najmoprimčevih sredstava plaćanja. Najmoprimac daje izričitu suglasnost ako najmoprimac preda svoje sredstvo plaćanja prije preuzimanja ili primopredaje vozila.

Posebice najmodavac ima pravo na plaćanje ugovorom dužnih troškova obrade u vezi s prekršajnim i novčanim postupkom, kao i opomena i svih troškova nastalih u vezi s ispunjenjem ugovora o najmu. Svi troškovi koje plaća ili treba platiti MotoGS WorldTours/MotoGS Rental u vezi s ugovorom o najmu teretit će se s kreditne kartice najmoprimca.

Najmoprimac odgovara samo za prometne prekršaje koje je sam počinio svjesno.

11. Odgovornost najmodavca
Najmodavac odgovara najmoprimcu za štetu u slučaju neispunjenja ili u slučaju nemogućnosti ispunjenja za koje je odgovoran, ograničeno do trostrukog iznosa ugovorene dnevne neto zakupnine.

Najmodavac ima pravo osigurati zamjenski motocikl jednake vrijednosti rezerviranom motociklu u sjedištu najmodavca u roku od 3 dana ako vozilo nije dostupno iz razloga za koje najmodavac nije odgovoran ili tijekom razdoblja najma iz razloga što najmoprimac nije dostupan. odgovoran.

Iznajmljivač ne odgovara za neizravnu štetu (npr. izgubljeno vrijeme za godišnji odmor). Iznajmljivač ne duguje nikakve putne usluge, a posebno nikakve putne usluge u cjelini. Zakonske odredbe o ugovoru o paket-aranžmanu, posebice članak 651 njemačkog građanskog zakonika, ne primjenjuju se izravno ili neizravno na ugovorni odnos.

Najmodavac nije dužan pohraniti stvari koje najmoprimac ostavi u vozilu prilikom povrata vozila.

12. Ponašanje u slučaju nezgoda
Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti policiju nakon nezgode, požara, krađe, divljači ili druge štete. Ovo se također odnosi na nesreće koje ste sami uzrokovali bez sudjelovanja trećih strana. Ukoliko najmoprimac ne evidentira štetu od strane policije, snosi punu odgovornost. Suprotstavljeni zahtjevi se ne mogu priznati kao stvar načela.

Najmoprimac je dužan najmodavcu odmah dostaviti detaljno pisano izvješće, uključujući i skicu, čak iu slučaju manjih oštećenja. Konkretno, izvješće o nezgodi mora sadržavati imena i adrese uključenih osoba i svjedoka, kao i registarske brojeve i podatke o osiguranju vozila koja su sudjelovala.

Ako vjerojatni iznos štete premašuje franšizu osiguranja ili ako vozilo više nije u prometu, najmodavca je potrebno obavijestiti telefonom.

13. Zastarni rok, zastara
Najmoprimac je dužan pisanim putem obavijestiti najmodavca o eventualnim potraživanjima zbog izvanugovornog pružanja najma u roku od mjesec dana od ugovorenog povrata vozila.
Nakon isteka roka reklamacije se mogu reklamirati samo ako ne postoji krivnja za nepoštivanje roka.

14. Pohrana osobnih podataka
Iznajmljivač ima pravo obrađivati podatke dobivene o najmoprimcu u vezi s poslovnim odnosom ili u vezi s njim, bez obzira potječu li od njega samog ili od trećih osoba, u smislu Saveznog zakona o zaštiti podataka.
Ovo se posebno odnosi na pojašnjenje netočnih podataka koje je dao najmoprimac, kašnjenje u povratu vozila duže od 24 sata ili pojašnjenje prometnih prekršaja ili prekršaja.

15. GPS praćenje vozila
Unajmljeni motocikl može biti opremljen GPS sustavom praćenja. Najmoprimac je suglasan s ovim postupkom.

16. Nadležnost
Nadležno mjesto za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s ugovorom o najmu je mjesto poslovanja najmodavca, pod uvjetom da najmoprimac nema opću nadležnost u Njemačkoj ili da ugovorna strana koju treba smatrati odgovornom preseli svoje prebivalište ili uobičajeno mjesto stanovanja izvan područja primjene Zakona o građanskom postupku nakon sklapanja ugovora ili mjesto prebivališta nije poznato u trenutku podnošenja tužbe, stanar je trgovac ili istovrijedna osoba u skladu sa § 38. stavak 1. ZPO.

Ovi opći uvjeti podliježu u svakom pogledu domaćem zakonu (osim odredbi o izboru prava) Savezne Republike Njemačke. Sve tužbe između stranaka u ovom Ugovoru mogu se pokrenuti samo pred sudovima u Merseburgu u Sachsen-Anhalt-Njemačkoj i ni u jednoj drugoj jurisdikciji, a pobjednička strana ima pravo na povrat od neuspješne strane svojih razumnih naknada i troškova.

Ovaj se propis odnosi i na mjenice i čekove.

17. Završna odredba
Svi ugovori moraju biti u pisanom obliku. Ukoliko pojedine odredbe ovih uvjeta najma budu ili postanu nevažeće, to nema utjecaja na pravni učinak preostalih točaka.

Nevaljane odredbe moraju se ponovno protumačiti na način da se njihova svrha može učinkovito ispuniti.

Obvezne zakonske odredbe ostaju nepromijenjene.

 

Status obrade 1. srpanj 2024

 

Opći uvjeti kupnje online - bonova

1. Uvjeti kupnje i predmet ugovora
Ugovor je sklopljen s MotoGS WorldTours - Tour Operatorom, sa sjedištem u Merseburgu, Njemačka, i sklopljen je tek kada je voucher (nominalna vrijednost) plaćen u cijelosti.

Kupoprodajni ugovor je sklopljen tek kada, s jedne strane, kupac prihvati opće uvjete koji su mu stavljeni na raspolaganje tijekom postupka naručivanja i podnese narudžbu online, a s druge strane, MotoGS WorldTours isporučio je vaučer.

Vaučer će biti isporučen odmah po primitku pune uplate.
Kao način plaćanja dogovoren je avans.

Kupljeni poklon bon je isključivo digitalni proizvod, fizički proizvod neće biti poslan.

2. Narudžba i cijene
Narudžba se može predati u trgovini bonovima na početnoj stranici MotoGS WorldTours ili MotoGS Rental i može se platiti kreditnom karticom, PayPalom ili instant bankovnim transferom.

Kupac ima mogućnost biranja između iznosa vaučera (nominalne vrijednosti) 50 EUR, 100 EUR, 250 EUR, 500 EUR, 1000 EUR i 1500 EUR.

Vaučer, koji je tada plaćen u cijelosti, bit će isporučen e-poštom na adresu e-pošte koju je naveo kupac ili kupac i može se odmah ispisati kao "pdf" dokument.

Svaki vaučer(i) ima jedinstveni crtični kod koji je potreban za iskorištavanje vaučera.
Kupac je odgovoran za pohranu i rukovanje originalnim predloškom vaučera.

Nismo odgovorni za bilo kakvu zlouporabu predloška vaučera. Ako su vaučeri izgubljeni, ukradeni ili nepropisno potvrđeni, iznos se ne može vratiti.
Izrada kopije vaučera nije moguća.

3. Proizvodi i otkup
Vaučeri se mogu iskoristiti na internetskim portalima MotoGS WorldTours ili MotoGS Rental i mogu se koristiti za vođene motociklističke ture koje se tamo nude ili za najam motocikala i svu dodatnu opremu za iznajmljivanje koja je navedena na portalima.

Kod narudžbe ili rezervacije u sjedištu tvrtke ili u iznajmljivaču, voucher je naravno moguće iskoristiti i osobno na licu mjesta.

MotoGS WorldTours ili MotoGS Rental otkupit će sve poklon bonove bez provjere je li podnositelj ovlašten za to. Međutim, MotoGS WorldTours i MotoGS Rental zadržavaju pravo odbiti otkup poklon bona ako postoji sumnja na obmanu, prijevaru ili drugu nezakonitu aktivnost u vezi s otkupom poklon bona.

Prilikom online odjave morate navesti poklon bon kao način plaćanja.
Ako iznos poklon bona nije dovoljan za plaćanje cjelokupnog artikla rezerviranog online, razlika se mora platiti drugim načinom plaćanja prilikom odjave, kao što je kreditna kartica, PayPal ili trenutni bankovni prijenos.

Ukoliko je online rezervacija manja od vrijednosti vouchera, kupac će dobiti novi voucher u iznosu razlike u odnosu na prvi voucher. Međutim, ovaj proces je moguć samo jednom. To znači da više nije moguće izdati drugi vaučer na preostali iznos.

Vrijednost neiskorištenih poklon bonova neće biti vraćena.

Kupljene ili naručene kupone nije moguće zamijeniti za gotovinu.
Promjena se također ne može izdati u vezi s otkupom.
Nadalje, nominalna vrijednost poklon bonova ne može se promijeniti nakon kupnje.

Nije moguće naknadno iskoristiti vaučer za već izvršenu narudžbu.

Vaučer se otkupljuje za robu. Preknjižba na drugi vaučer nije moguća.
Na vrijednost vaučera neće se obračunavati kamate.

Račun, uključujući zakonski PDV, može se izdati tek kada se vaučer stvarno iskoristi (Zakon o porezu na promet).

U slučaju povrata artikla ili cijele narudžbe kod plaćanja isključivo bonom, iznos se vraća putem bona. Nakon uspješnog povrata kupljenog ili iznajmljenog artikla, kupac će primiti novi digitalni vaučer na odgovarajući iznos na e-mail adresu koju je naveo. Datum izdavanja, a time i datum valjanosti originalnog vaučera odnosi se na ovaj novi vaučer.

Ako je narudžba plaćena bonom i drugim sredstvom plaćanja, povrat će se izvršiti u iznosu kredita vaučera korištenog kao digitalni vaučer i u pripadajućem iznosu na odgovarajuće drugo sredstvo plaćanja.

Sve naknade za otkazivanje prilikom odustajanja od rezerviranih motociklističkih tura ili rezerviranih najmova motocikala ostaju nepromijenjene. Sve naknade za otkazivanje stoga će se naplatiti kao da su troškovi za rezervirane stavke plaćeni putem kreditne kartice, PayPala ili bankovnog prijenosa.

Rok valjanosti bonova je 3 godine od datuma izdavanja. Produljenje valjanosti moguće je samo nakon pismenog zahtjeva na info@motogsworldtours.com ili rental@motogsrental.com i mora se zatražiti najmanje 3 mjeseca prije datuma isteka.

4. Minimalna dob
Samo osobe od 18 i više godina smiju kupovati na našim online portalima.

5. Pravo na odustajanje i politika otkazivanja
Povrat bonova moguć je u roku od 14 dana.
Pisanu izjavu o otkazivanju moramo primiti u roku od 14 dana od datuma izdavanja. Nakon isteka ovih 14 dana pravo na odustajanje više se ne može ostvariti ili ako je voucher za uslugu u tom roku već u cijelosti ili djelomično iskorišten.

6. Promjene u izvedbi
Moguća su odstupanja u slikama ili opisima ponuđenih artikala i usluga. Zadržavamo pravo na pogreške i izmjene članaka.

7. Jamstvo sigurnosti i zaštita podataka
Sigurnost je najveći prioritet! Stoga se prilikom plaćanja kreditnim karticama svi osobni podaci poput broja kreditne kartice, imena i adrese prenose putem zaštićene SSL linije.
To čini osjetljive podatke u internetskom prometu nečitljivima.

Primjenjuju se naše informacije o zaštiti podataka koje možete vidjeti na našoj web stranici.
Davanjem osobnih podataka (osobito adrese e-pošte) kupac izričito pristaje na utvrđivanje, pohranu i obradu podataka navedenih u obrascu u marketinške i reklamne svrhe.

Kupac također izričito pristaje na pohranu njegovih podataka.

8. Izmjene Općih uvjeta
MotoGS WorldTours zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta i odredbi u bilo kojem trenutku. Međutim, za ugovorni odnos vrijede uvjeti važeći u trenutku kupnje predmetnog bona.

Nadalje, uvjeti za kupone podliježu zakonu Savezne Republike Njemačke.

9. Mjesna nadležnost
Za sve sporove koji proizlaze iz ili u vezi s kupnjom vaučera, dogovoreno je da je nadležno mjesto registrirani ured MotoGS WorldToursa, pod uvjetom da kupac nema opću nadležnost u Njemačkoj ili ugovornoj strani prema kojoj se potraživanje odnosi nakon sklapanja ugovora premjesti svoje prebivalište ili uobičajeno mjesto stanovanja izvan djelokruga Zakona o parničnom postupku ili mjesto prebivališta nije poznato u trenutku podnošenja tužbe, kupac je trgovac ili slična osoba u Odjeljak 38. stavak 1. ZPP.

Ovi Opći uvjeti podliježu u svakom pogledu domaćem pravu (s izuzetkom odredbi o izboru prava) Savezne Republike Njemačke. Svaki postupak između stranaka u ovom Ugovoru pokrenut će se samo pred sudom u Merseburgu u Saksoniji-Anhalt-Njemačkoj, a ne u bilo kojoj drugoj jurisdikciji, a pobjednička strana ima pravo povratiti svoje razumne naknade i troškove od strane koja nije pobjedila.

Ovaj se propis također odnosi na mjenične i čekovne postupke.

10. Završna odredba
Svi ugovori moraju biti u pisanom obliku. Ako pojedine odredbe ovih uvjeta kupnje jesu ili postanu nevažeće, to neće utjecati na pravni učinak preostalih točaka.

Neučinkovite odredbe moraju se ponovno protumačiti kako bi se njihova svrha mogla učinkovito ispuniti.

Obvezni pravni propisi ostaju nepromijenjeni.

Status obrade 1. siječnja 2024

 

Politika privatnosti i kolačića Moto GS WorldTours Njemačka Hrvatska

Politika privatnosti i kolačića MotoGS Rental - Hrvatska / MotoGS WorldTours - Njemačka 
Ova web stranica prikuplja neke osobne podatke svojih korisnika.

Vlasnik MotoGS Rental i MotoGS WorldTours i voditelj obrade podataka:
Frank Merklinger

MotoGS Rental - Hrvatska
Meet & Greet Location:
kneza Trpimira 281, 21220, Trogir, Hrvatska

MotoGS WorldTours - Njemačka
Sjedište i ured za organizaciju moto tura:
Seffnerstraße, 06217 Merseburg, Njemačka
Porezni broj u Njemačkoj DE358041050

e-mail: Rental@MotoGSRental.com ili Info@MotoGSWorldTours.com  

Telefon ili WhatsApp +385 (99) 6750140 ili +49 (151) 44288997                                  

Hvala što koristite web stranicu Moto GS WorldTours/MotoGS Rental. Poštujemo vašu privatnost i nastojimo zaštititi osobne podatke dobivene od vas. Politika privatnosti određuje i regulira način na koji Moto GS WorldTours/MotoGS Rental koristi i štiti informacije koje dajete prilikom korištenja ove web stranice. Štitimo Vašu privatnost. Kada date neke podatke koji se mogu prepoznati kada koristite ovo web mjesto, možete biti sigurni da će se ti podaci koristiti u skladu s ovom izjavom o privatnosti. Moto GS WorldTours/MotoGS Rental može promijeniti ovu izjavu i zatim će ažurirati ovu stranicu. Trebali biste povremeno provjeravati ovu stranicu kako biste bili sigurni da se slažete sa svim izmjenama i dopunama. Slanjem podataka iz kontakt obrasca koji su navedeni na našim stranicama i koje ste ispunili, pristajete na korištenje osobnih podataka prema članku 5. od 130/11 Zakona o zaštiti osobnih podataka prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR). Sljedeći podaci mogu se prikupljati na ovim web stranicama: ime i prezime, osobni podaci i podaci za kontakt uključujući adresu e-pošte. Ostale informacije o recenzijama i interesima te ostale relevantne informacije o nama.

Prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka: Moto GS WorldTours/MotoGS Rental poštuje vašu privatnost i obrađuje vaše osobne podatke pošteno i zakonito.
Vaš pristanak obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke samo na temelju vašeg pristanka – slobodno dane i izričite primjedbe da se osobni podaci koje ste nam učinili dostupnima registracijom i korištenjem web stranice obrađuju u svrhu ove zaštite privatnosti. Zatražit ćemo vaše dopuštenje prilikom ispunjavanja odgovarajućeg obrasca dostupnog na web stranici Društva. Bez privole osobni podaci mogu se prikupljati i dalje obrađivati u slučajevima određenim zakonom.
Obrada osobnih podataka prikupljene osobne podatke pohranjujemo u elektroničkom obliku, au svrhu zaštite primjenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacijske i osobne mjere i postupke zaštite kako bismo osobnim podacima koji nisu dostupni drugima onemogućili pristup korisnicima portala i osigurati da se koriste u skladu sa svrhom obrade.

Koje informacije prikupljamo:

 • Ime i prezime, dob i spol (samo kontakt forme) - za kontakt s korisnicima usluga
 • E-mail adresa (samo u kontakt obrascima) – za kontaktiranje korisnika usluga
 • IP adresa (kolačići preglednika) – služi za obradu statistike posjećenosti
 • Geolokacija (kolačići preglednika) – služi za obradu statistike posjećenosti
 • Vrsta preglednika (preglednici) – služi za obradu statistike posjećenosti
 • Vrsta uređaja (kolačići preglednika) – koristi se za obradu statistike posjećenosti

Informacije o plaćanju
Sva će plaćanja biti u eurima. Iznos za koji će biti terećen račun vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene u vašoj valuti u eure prema trenutnom tečaju Europske nacionalne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti se iznos preračunava u vašu lokalnu valutu prema tečaju kartičarskih udruga. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na izvornu cijenu navedenu na našoj web stranici.

Izjava o korištenju WSPaya
Moto GS WorldTours (prodajno mjesto) koristi WSPay za online plaćanje.

WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u stvarnom vremenu te kreditnim i debitnim karticama drugim metodama plaćanja. WSPay kupci i trgovci osiguravaju sigurnu registraciju i prijenos unesenih podataka na karticama, što potvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay posjeduje. WSPay koristi SSL certifikat za 256-bitnu enkripciju i TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše razine zaštite prilikom pisanja i prijenosa podataka.

Poruke u elektroničkom obliku
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) sa svojim osobnim podacima koje možete identificirati, bilo da se radi o e-mailu s pitanjem ili komentarom ili to činite putem obrasca koji se nalazi na web stranici udruge, a koji putem e-mail, ove podatke koristimo samo u svrhu ispunjavanja Vaših zahtjeva. Vašu elektroničku poruku ili obrazac možemo proslijediti drugim zaposlenicima udruge ili dobavljačima kako bismo odgovorili na vaše pitanje ili udovoljili vašem zahtjevu.

Vrijeme zadržavanja
Osobni podaci obrađuju se i čuvaju onoliko dugo koliko to zahtijeva svrha za koju su prikupljeni.

Stoga
Osobni podaci prikupljeni u svrhe vezane uz izvršenje ugovora između vlasnika i korisnika čuvaju se do potpunog izvršenja ugovora.
Osobni podaci prikupljeni u svrhu legitimnih interesa vlasnika će se čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje tih svrha. Korisnici mogu pronaći određene informacije u vezi s legitimnim interesima vlasnika unutar relevantnih odjeljaka ovog dokumenta ili kontaktiranjem vlasnika.

Vlasniku se može dopustiti zadržavanje osobnih podataka dulje razdoblje kad god je korisnik dao privolu za takvu obradu, sve dok privolu ne povuče. Nadalje, vlasnik može biti obvezan čuvati osobne podatke dulje vrijeme kad god je to potrebno radi izvršenja zakonske obveze ili po nalogu nadležnog tijela.

Nakon isteka razdoblja čuvanja Osobni podaci bit će izbrisani. Stoga se pravo na pristup, pravo na brisanje, pravo na ispravak i pravo na prenosivost podataka ne mogu ostvariti nakon isteka roka čuvanja.

Zaštita podataka
Brinemo se da su vaši podaci sigurni. Osigurali smo fizičke i elektroničke postupke za zaštitu i pružanje podataka koje prikupljamo, za sprječavanje neovlaštenog pristupa ili otkrivanja vaših podataka.

Moto GS WorldTours neće distribuirati vaše osobne podatke trećim stranama osim ako nemamo vaše dopuštenje ili smo zakonski obvezni to učiniti.

Analitika i kolačići
Također, ova web stranica koristi kolačiće kako bismo vam mogli pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Možete saznati više o tome koje kolačiće koristimo ili ih isključiti u nizu posjeta ovoj web stranici.

Ograničenje odgovornosti
Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i osobne mjere kako bismo spriječili neovlašteno otkrivanje vaših osobnih podataka, ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo nikada neće biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ove politike privatnosti. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, isključujemo odgovornost za štetu nastalu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Budući da nemamo kontrolu nad osobnim podacima koje dajete prilikom pristupa ili korištenja drugih portala, ili izravno trećim stranama (primjerice, sudjelovanje u sponzoriranim aktivnostima), isključujemo u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom odgovornost za štetu koja Vam može nastati ili trećim osobama za dostavu osobnih podataka na ovaj način.

Vaša prava
Ako ste zabrinuti za svoje podatke, imate pravo zatražiti pristup osobnim podacima koje posjedujemo ili obrađujemo o vama. Imate pravo od nas tražiti da ispravimo nedostatke. U bilo kojem trenutku možete od nas zatražiti da prestanemo koristiti vaše podatke za izravnu marketinšku upotrebu.

Povlačenje pristanka-brisanje osobnih podataka
U svakom trenutku možete povući svoj pristanak za korištenje u cijelosti ili djelomično ili zatražiti brisanje svojih osobnih podataka. Ovo ne uključuje nikakve podatke koje smo obvezni čuvati u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe. Vaši podaci bit će izbrisani po primitku zahtjeva za povlačenje putem e-maila.

Nacionalno zakonodavstvo – Sve dokumente možete pogledati na web stranicama nacionalnih novina:
Ustav Republike Hrvatske, članak 37. (»Narodne novine« 85/10. – Pročišćeni tekst)
Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ 106/12 – Pročišćeni tekst)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” 103/03)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 118/06.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 41/08.)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, broj 130/11.)
Uredba o načinu vođenja i iz evidencije zbirki osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 105/04.)
Uredba o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 139/04.)

Status obrade 1. siječnja 2024